Архив
« 2019 »
« Гыйнвар »
ДСЧПҖШЯ
  1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
    Бүген
19.01 Бүген җырчылар Азат Аббасов (1925) һәм Фән Вәлиәхмәтов (1951), кинорежиссер Вадим Әбдрәшитов (1945), детектив жанрына нигез салган язучы Эдгар Поның (1809) туган көннәре.
    Истәлек
Әлеге программа бездән истәлек булсын!
    Безнең банер


Татар яшьләре бездә тусланаQazan Radiosi

Киләчәккә кире кайтып буламы?

 Óçãàí ãàñûðíûң 80-90í÷û åëëàðûíäà áóëãàí õәëëәðíå ÿõøû õәòåðëèñåçäåð, ÿõøû õәòåðëәìәү÷åëәð äә áàð. Ә ìîííàí áåð 15-20 åëäàí ñîң íè áóëà÷àãû èñә һәðêåìãә êûçûê! Øóøû èêå âàêûò àðàëûãûí òîòàøòûðûï, ñåçíå үòêәííәí êèëә÷әê î÷ûøûíà ýñòðàäàíûң èң øәï þìîð îñòàëàðû әçåðëè: Ðàâèë Øәðәôèåâ, Әáðè Õәáðèåâ, Ôәðèò Ãàëèåâ, Ðàèë Ñàäðèåâ, Ðәøèò Øàìêàé, Ëèäèÿ Ãàëèåâà, Ðèôàò Çàðèïîâ, Èëäàð ßìàëèåâ, Ìèðõәò Ãàéñèí, Ðәâåøëәð, Àìàíóëëà, Àëñó Ôàðàêøèíà. Әëå àëàðãà “ýíåðäæàéçåð” Ìóíèð Ðàõìàåâ, җûðû áåëәí áәðåï åãó÷û Èëñөÿ Áәäðåòäèíîâà, “Çө-Ëәé-Ëә” êûçëàðû, òàãûí Èðêә, Ëåíàð Ñәéôèåâ, Èëüìèðà Íәãûéìîâà äà êóøûëñà – һè÷øèêñåç, әëåãå î÷ûø óңûøëû áóëà÷àê!

Êèëә÷әêêә êèðå êàéòêàíäà үòêәíåãåçíå îíûòñàãûç äà, êèëә÷әêòәí áүãåíãåãә êèðå әéëәíåï êàéòûðãà һәì 16 ôåâðàëü êөííå “Êөëêå òåðàïèÿ”ãә êèëåðãә îíûòìàãûç!  
 
Äèìәê, 17:00 ñәãàòüòә “ÓÍÈÊÑ” êîíöåðòëàð çàëûíäà “Êèëә÷әêêә êàéòó” äèï èñåìëәíãәí “Êөëêå òåðàïèÿ”äә î÷ðàøêàíãà êàäәð! 
 
Áåëåøìәëәð ө÷åí òåëåôîí: 297-43-77
© Булмас.ру 2004-2009 ел

1.Равил
12:25 15.01.2014
...Шулай эле сахнядэ жырлый торган жырчынын куплэренен бер ниндей музыкаль образованиясе юк ,шуна курэ тамашачыга кала карарга зэнгэргэ,энерджайзерга,Киркэгэ!
2.руслан
01:32 28.10.2015
...Кодировка ычкынган


БУЛМАС.РУ - Первый татарский сайт желтых новостей. Татарский чат, татарские знакомства - это то, что вы найдете на этом сайте. Сайт полностью на татарском языке: новости, комментарии и даже приколы - все только на татарском. Радио тамаша "Корыган ботак" это тоже наш проект.
Булмас.ру © 2004 - 2009
При перепечатке и цитировании материалов ссылка обязательна
mail@bulmas.ru