Архив
« 2019 »
« Сентябрь »
ДСЧПҖШЯ
  1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
    Бүген
15.09 15 сентябрь - Урман хуҗалыгы хезмәткәрләре көне. Бүген драматурглар Кәрим Тинчурин (1887) һәм Таҗи Гыйззәт (1895), язучылар Агата Кристи (1890), Джеймс Фенимор Купер (1789) һәм
    Истәлек
Әлеге программа бездән истәлек булсын!
    Безнең банер


Татар яшьләре бездә тусланаQazan Radiosi

Киләчәккә кире кайтып буламы?

 Óçãàí ãàñûðíûң 80-90í÷û åëëàðûíäà áóëãàí õәëëәðíå ÿõøû õәòåðëèñåçäåð, ÿõøû õәòåðëәìәү÷åëәð äә áàð. Ә ìîííàí áåð 15-20 åëäàí ñîң íè áóëà÷àãû èñә һәðêåìãә êûçûê! Øóøû èêå âàêûò àðàëûãûí òîòàøòûðûï, ñåçíå үòêәííәí êèëә÷әê î÷ûøûíà ýñòðàäàíûң èң øәï þìîð îñòàëàðû әçåðëè: Ðàâèë Øәðәôèåâ, Әáðè Õәáðèåâ, Ôәðèò Ãàëèåâ, Ðàèë Ñàäðèåâ, Ðәøèò Øàìêàé, Ëèäèÿ Ãàëèåâà, Ðèôàò Çàðèïîâ, Èëäàð ßìàëèåâ, Ìèðõәò Ãàéñèí, Ðәâåøëәð, Àìàíóëëà, Àëñó Ôàðàêøèíà. Әëå àëàðãà “ýíåðäæàéçåð” Ìóíèð Ðàõìàåâ, җûðû áåëәí áәðåï åãó÷û Èëñөÿ Áәäðåòäèíîâà, “Çө-Ëәé-Ëә” êûçëàðû, òàãûí Èðêә, Ëåíàð Ñәéôèåâ, Èëüìèðà Íәãûéìîâà äà êóøûëñà – һè÷øèêñåç, әëåãå î÷ûø óңûøëû áóëà÷àê!

Êèëә÷әêêә êèðå êàéòêàíäà үòêәíåãåçíå îíûòñàãûç äà, êèëә÷әêòәí áүãåíãåãә êèðå әéëәíåï êàéòûðãà һәì 16 ôåâðàëü êөííå “Êөëêå òåðàïèÿ”ãә êèëåðãә îíûòìàãûç!  
 
Äèìәê, 17:00 ñәãàòüòә “ÓÍÈÊÑ” êîíöåðòëàð çàëûíäà “Êèëә÷әêêә êàéòó” äèï èñåìëәíãәí “Êөëêå òåðàïèÿ”äә î÷ðàøêàíãà êàäәð! 
 
Áåëåøìәëәð ө÷åí òåëåôîí: 297-43-77
© Булмас.ру 2004-2009 ел

1.Равил
12:25 15.01.2014
...Шулай эле сахнядэ жырлый торган жырчынын куплэренен бер ниндей музыкаль образованиясе юк ,шуна курэ тамашачыга кала карарга зэнгэргэ,энерджайзерга,Киркэгэ!
2.руслан
01:32 28.10.2015
...Кодировка ычкынган


БУЛМАС.РУ - Первый татарский сайт желтых новостей. Татарский чат, татарские знакомства - это то, что вы найдете на этом сайте. Сайт полностью на татарском языке: новости, комментарии и даже приколы - все только на татарском. Радио тамаша "Корыган ботак" это тоже наш проект.
Булмас.ру © 2004 - 2009
При перепечатке и цитировании материалов ссылка обязательна
mail@bulmas.ru